Seuran säännöt

1§ Nimi, kotipaikka ja perustamisaika
Yhdistyksen nimi on Lahden Purjehdusseura ry ja kotipaikka Lahti. Yhdistys on perustettu 25.03.1907. Näissä säännöissä käytetään Lahden Purjehdusseura ry:stä nimitystä seura. Seura voi kuulua jäsenenä veneilyjärjestöihin ja -liittoihin.

2§ Tarkoitus
Seuran tarkoituksena on herättää, edistää ja tukea veneilyharrastusta. Edistää vesillä liikkumisen turvallisuutta. Edistää purjehdus- ja veneilyseuratoimintaa. Kehittää jäsentensä veneilytietoutta ja –taitoja. Vaalia veneilyperinteitä ja –tapoja. Lisätä mielenkiintoista ja hyödyllistä sisältöä jäsentensä vapaa-aikaan.

3§ Toimintamuodot
Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1. hankkimalla jäsentensä käyttöön veneilytukikohtia tarvittavine satamalaitteineen
 2. järjestämällä veneilyyn liittyvää koulutusta
 3. edistämällä ja osaltaan valvomalla hyvien veneilytapojen ja vesillä liikkumista säätelevien lakien ja asetusten noudattamista
 4. opastamalla ja valvomalla veneilyyn liittyvien turvallisuusmääräysten noudattamista
 5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä toimista
 6. kouluttamalla jäseniään
 7. järjestämällä suoritus- ja kilpailutilaisuuksia.

4§ Seuran jäsenet
Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Jäseneksi pyrkivän on toimitettava jollekin hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle asianmukaisesti täytetty jäsenanomuskaavake, jossa on myös kahden jäsenen suositus. Toisen suosittajan tulee olla hallituksen jäsen. Kunniakommodoriksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on edistänyt erittäin huomattavalla tavalla seuran toimintaa. Arvo on elinikäinen. Hallituksen yksimielisellä päätöksellä seuran jäseneksi voidaan kutsua määräajaksi ilman jäsen- ja liittymismaksuvelvoitetta henkilö, joka on merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.

5§ Jäsenen velvoitteet ja maksut
Jäsen on velvollinen suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Maksuista päättää seuran syyskokous. Jäsenen alaikäisen lapsen liittyessä seuraan häneltä ei peritä liittymismaksua. Yhdistyksen kokouksen päätöksellä, johon vaaditaan 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä, voidaan jäsenille asettaa erikoistarkoituksia varten lisämaksu, joka kuitenkaan ei saa olla vuotuista jäsenmaksua suurempi. Kunniakommodori ja kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Päästäkseen osalliseksi seuran tarjoamista eduista ja voidakseen käyttää äänioikeuttaan on jäsenen huolehdittava maksujen määräaikaisesta suorittamisesta. Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran virallisia tunnuksia. Niiden luovuttaminen seuraan kuulumattomalle on kielletty.

Seuran jäsen saa käyttää veneen perälippuna seuran lippua vain, jos

 • vene on vuosittain katsastettu, josta osoituksena veneessä on oltava seuran antama venetodistus
 • vene on merkitty seuran venerekisteriin sekä
 • veneen haltija on seuran jäsen.

6§ Seurasta eroaminen
Jäsen voi milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai kommodorille tai ilmoittamalla siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan seuralle jäsen- ja muut maksunsa kyseisen kalenterivuoden loppuun saakka.

7§ Seurasta erottaminen
Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka

 • laiminlyö maksujen suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen ja päätösten tai hyvien veneilytapojen vastaisesti
 • rikkoo veneilyä sääteleviä lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Hallitus voi 2 – 4 kohtien tapauksissa erottaa jäsenen määräajaksi tai ainiaaksi.
Jos hallituksen tekemä erottamispäätös ei ole yksimielinen niin päätöksen teko siirtyy seuran kokoukselle, jolloin asian ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö.

8§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää seuran hallitus.

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 10 seuran äänioikeutettua jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsententietoon joko julkaisemalla se syyskokouksen määräämässä yhdessä tai useammassa sanomalehdessä ja / tai jäsenlehdessä tai jokaiselle jäsenelle toimitettavalla kirjallisella kutsulla tai sähköpostikutsulla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet seuralle sähköpostiosoitteensa. Kutsu on julkaistava tai annettava toimitettavaksi vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muutosta tai seuran purkamista, on siitä kutsussa erikseen mainittava. Samoin on tehtävä jäsenten käsiteltäväksi vaatimien asioiden suhteen.

9§ Syyskokousasiat
Syyskokouksessa

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 • todetaan läsnäolevat seuran jäsenet
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään työjärjestys
 • esitellään talousarvio
 • vahvistetaan seuran toimesta kannettavien jäsen-, liittymis- ja muiden maksujen sekä mahdollisten lisämaksujen ja palkkioiden suuruus
 • vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
 • määrätään ajankohta, johon mennessä jäsenmaksu ja muut seuran toimesta kannettavat maksut on maksettava
 • määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä
 • valitaan joka toinen vuosi kommodori, joka samalla on hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa alkavalle toimintavuodelle
 • päätetään hallituksen esityksen perusteella seuraavan toimintakauden toimikunnat ja nimetään niihin mahdolliset toimihenkilöt
 • määrätään, miten seuran kokouskutsut on saatettava jäsenistön tietoon
 • päätetään vaalitoimikunnan perustamisesta ja tarvittaessa valitaan siihen jäsenet
 • päätetään asioista, jotka hallitus kokoukselle esittää
 • käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
 • käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat

Seuran kokouksen puheenjohtajana toimii kommodori tai hänen estyneenä ollessaan se varakommodori, jonka kokous valitsee. Niissä seuran kokouksissa, joissa kommodori ja varakommodori eivät ole läsnä, puheenjohtajana toimii kokouksen valitsema henkilö. Kevätkokous valitsee aina itselleen puheenjohtajan.

10§ Kevätkokousasiat
Kevätkokouksessa

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 • todetaan läsnä olevat seuran jäsenet
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • esitetään kokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien kertomus
 • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 • päätetään asioista, jotka hallitus kokoukselle esittää
 • käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
 • käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat

11§ Pöytäkirjan pitäminen
Seuran, sen hallituksen, toimikuntien ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä ne on valittujen tarkastajien tarkastettava.

12§ Seuran päätöksentekojärjestys
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella kaikki hänelle kuuluvat maksut suorittaneella jäsenellä on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Päätös, jolla muutetaan seuran sääntöjä,vaatii vähintään 5/6 kannatuksen äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös, jolla seura puretaan tai sen omaisuuden pääosa luovutetaan, tuleetehdä seuran kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kahden (2) kuukauden välein pidettävässä kokouksessa siten, että vähintään 5/6 annetuista äänistä sitä kannattaa

Kahden edellisen momentin asiat tulee mainita kokouskutsussa.

13§ Seuran hallitus
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen seuraavaksi toimintavuodeksi valitsema hallitus, johon kuuluu kommodori ja 6 -12 jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan 1 – 2 varakommodoria.

Hallituksen toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31.päivänä.

Kommodori ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa kerrallaan puolet tai lähinnä puolet.

Hallituksen jäseniä valittaessa tulee pyrkiä turvaamaan sekä toiminnan jatkuvuus että hallituksen jäsenten riittävä vaihtuvuus.

Hallituksen jäsenen estyttyä pysyvästi ottamasta osaa hallituksen työskentelyyn, voi seuran kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan seuran kommodoriksi ja varapuheenjohtajaa varakommodoriksi.

Hallitus kokoontuu kommodorin tai varakommodorin kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

Hallitus voi toiminnan sitä vaatiessa perustaa määräaikaisia tai pysyviä jaostoja sekä määrätä jaoston puheenjohtajan ja toimihenkilöt. Jaoston puheenjohtaja on kutsuttaessa velvollinen osallistumaan hallituksen kokouksiin ja esittelemään siellä jaoston toimintaa koskevat asiat.

Hallitus voi tarvittaessa ottaa seuralle toiminnanjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kommodori tai varakommodori ja puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa läsnä.

14§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on

 • toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
 • olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 • suunnitella, kehittää ja johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 • vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan
 • muodostaa tarvittavat jaostot ja valvoa niiden toimintaa
 • vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 • vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
 • nimetä edustajat jäsenliittojen ja piirien kokouksiin
 • vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
 • pitää seuran jäsenluetteloa
 • pitää luetteloa seuran katsastetuista veneistä
 • hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
 • laatia tarpeen vaatimia ohje- ja järjestyssääntöjä ja valvoa niiden noudattamista
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • valmistella seuran vuosikokoukselle esitettävät asiat
 • päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä niistä esityksiä ulkopuolisille myöntäjille
 • ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15§ Seuran nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittaa kommodori yksin tai varakommodori yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
Hallitus voi määrätä toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

16§ Vaalitoimikunta
Syyskokous voi niin halutessaan valita kolmejäsenisen (3) vaalitoimikunnan, jonka tehtävä on valmistella seuraavaa syyskokousta varten ehdotus valittavista hallituksen jäsenistä, heidän lukumäärästään ja toimikausistaan kuin myös ehdotus muiksi henkilövalinnoiksi.

17§ Seuran omaisuuden siirto seuran purkautuessa
Jos seura puretaan, lahjoitetaan jäljellä jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdelle tai useammalle veneilyn piirissä toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle.

Seuran arkisto siirretään maakunta-arkistoon.

Seuran purkautuessa on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi niille järjestöille, joiden jäsen seura on ollut.

18§ Muuta
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

19§ Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät uusien sääntöjen astuessa voimaan.