Lahden Purjehdusseura ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden Purjehdusseura ry, ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistys on perustettu 25.3.1907. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on

 • kehittää ja tukea veneilyharrastusta, edistää kilpaveneilyä ja kartuttaa jäsenten merenkulkuun, vesillä liikkumiseen, veneen käsittelyyn sekä veneilyn turvallisuuteen liittyviä tietoja, taitoja ja valmiuksia
 • kannustaa jäseniä käyttämään veneitään kilpailuun, ulkoiluun, kuntoiluun, retkeilyyn ja matkailuun
 • lisätä nuorten osuutta veneilyurheilun sekä matkaveneilyn harrastajina ja kiinnittää erityistä huomiota nuorten jäsenten kaikinpuoliseen ohjaukseen, koulutukseen ja valmennukseen
 • pyrkiä luomaan ja varmistamaan jäsenistölleen mahdollisuudet mahdollisimman laajaan vesiympäristön jatkuvaan käyttöön sekä sen suojelemiseen
 • vaalia omaa kulttuuriperintöään pitämällä kunnossa, mahdollisuuksien rajoissa, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjään ja kulttuuriympäristöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • järjestää purjehduskilpailuja, matka- ja retkipurjehduksia, harjoitus- ja koulutustapahtumia ja muita veneilyä edistäviä tilaisuuksia ja harjoittaa lähinnä jäsenistöönsä kohdistuvaa valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • edistää ja osaltaan valvoo hyvien veneilytapojen ja vesillä liikkumista säätelevien lakien ja asetusten noudattamista
 • huolehtii osaltaan ympäristön suojeluun liittyvistä toimista
 • järjestää aktiivista lapsi- ja nuorisotoimintaa purjehduksen ja muun veneilyn parissa
 • osallistuu eri järjestöjen kautta purjehdus- ja muun veneilyn kehittämiseen ja edistämiseen sekä harjoittaa kiinteää yhteistoimintaa muiden vastaavien yhdistysten kanssa
 • harjoittaa yhteistoimintaa viranomaisten, matkailua edistävien sekä purjehdus-, veneurheilu-, matkaveneily-, navigaatio- sekä meripelastusyhteisöjen kanssa
 • voi hankkia omistukseensa tai hallintaansa jäsenistönsä käyttöön tarkoitettuja satama-, telakointi- ja rantautumisalueita, veneilytukikohtia, kiinteistöjä ja tiloja tarpeellisine laitteineen seuran tarkoituksen toteuttamiseksi
 • voi harjoittaa kiinteistöjensä ja kalustonsa vuokraustoimintaa, ottaa vastaan tukia ja avustuksia sekä suorittaa muuta varainkeruuta
 • voi ottaa vastaan varallisuutta lahjoituksena tai testamentilla.

3. Jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Seuran hallitus ylläpitää jäsenluetteloa. Jäsenluettelo sisältää seuran kulloinkin voimassa olevan Tietosuojaselosteen määrittelemät tiedot. Hallitus käyttää jäsenluettelon tietoja seuran sääntöjen mukaisen toiminnan toteuttamiseksi.

Jäsenlajit

Seuralla voi olla alle 18 vuotiaita juniorijäseniä, 18 – 29 vuotiaita nuorisojäseniä, vuosijäseniä, puolisojäseniä, kutsuttuja jäseniä, kunniajäseniä ja ainaisjäseniä.

Juniorijäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön, jonka voidaan olettaa toiminnallaan seurassa edistävän sen tarkoituksen toteutumista. Juniorijäsenellä on seuran kokouksissa puheoikeus. Juniorijäsen saa äänioikeuden täytettyään 16 vuotta. Täytettyään 18 vuotta juniorijäsen siirtyy suostumuksellaan nuorisojäseneksi seuraavan kalenterivuoden alusta.

Vuosijäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä henkilön, jonka voidaan toiminnallaan odottaa edistävän seuran tarkoituksen toteutumista.

Kutsutuksi jäseneksi hallitus voi kutsua henkilön, joka toiminnallaan tai vaikutusvallallaan on erityisellä tavalla edistänyt tai jonka voidaan olettaa edistävän seuran tarkoituksen toteutumista. Kutsuttu jäsen on vapautettu liittymis- ja jäsenmaksujen suorittamisesta. 

Kunniajäseneksi seuran kokous voi, hallituksen esityksestä, kutsua henkilön, joka ansiokkaalla toiminnallaan tai vaikutusvallallaan on oleellisesti edistänyt seuran tarkoituksen toteutumista tai jota kohtaan seura haluaa muutoin erityisesti osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsen on vapautettu liittymis- ja jäsenmaksun suorittamisesta.

Ainaisjäsen on henkilö, joka on suorittanut ennen 31.12.2018 kertamaksun ainaisjäsenen aseman saavuttamiseksi. Ainaisjäsen on vapautunut enempien jäsenmaksujen suorittamisesta.  Vuoden 2019 alusta lukien ei uusi ainaisjäsenyys ole enää mahdollista. Ennen vuoden 2019 alkua ainaisjäsenen aseman saavuttaneet säilyttävät oikeutensa.

4. Jäsenen eroaminen
Jos jäsen haluaa erota seurasta, hänen tulee tehdä siitä kirjallinen tai sähköposti-ilmoitus seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä seuran kokoukselle pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Jäsenyys seurassa lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty, joten eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut velvoitteensa seuralle asianomaisen kalenterivuoden loppuun asti.

5. Jäsenen erottaminen tai varoituksen antaminen
Hallitus voi erottaa seuran asettamien maksujen laiminlyöneen jäsenen sen jälkeen, kun jäsen on jättänyt noudattamatta hänelle todistettavalla tavalla lähetetyn kehotuksen erääntyneen maksun suorittamisesta. Erottaminen ei vapauta ao. henkilöä maksamattomien velvoitteiden suorittamisesta.

Hallitus voi määräajaksi tai ainaiseksi erottaa jäsenen, joka toimii seuran sääntöjen, hyvien tapojen tai seuratoiminnan hengen vastaisesti. Jos hallitus katsoo tämän voivan parantaa tapansa tai jos rikkomus on lievä, hallitus voi antaa hänelle varoituksen.

6. Liittymis-, jäsen- ja muut maksut
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous kullekin jäsenlajille erikseen vuosittain. Syyskokous päättää myös yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista palveluista suoritettavien käyttömaksujen suuruudesta tai valtuuttaa hallituksen päättämään joko osasta tai kaikista niistä.

Lisäksi seuran kokous voi, 2/3 osan enemmistöllä, asettaa jäsenille erillismaksun tiettyä nimettyä tarkoitusta varten. Se ei saa kuitenkaan ylittää vuotuista jäsenmaksua.

Seuran syyskokous määrää jäsenmaksun suorittamisajan.

Mikäli uudeksi jäseneksi hyväksytty ei suorita liittymis- ja jäsenmaksujaan kahden kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä tiedon saatuaan, hallitus voi peruuttaa jäseneksi hyväksymisen.

7. Hallitus
Seuran taloutta ja asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Tämän tueksi hallitus laatii ja ylläpitää seuran johtosääntöä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja eli kommodori ja 5-7 muuta varsinaista jäsentä sekä enintään kolme asiantuntijajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa eli varakommodoria. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa seuraavan kalenterivuoden alusta alkavaksi kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Varsinaisten hallituksen jäsenten tulee olla äänivaltaisia seuran jäseniä. Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan varakommodorin kutsusta, kun se katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä, kommodori tai varakommodori mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus keskittyy ensisijaisesti koko seuraa koskevan toiminnan suunnitteluun, valvontaan ja johtamiseen.  Hallitus seuraa myös sitä, että toimikunnat toteuttavat seuran voimassa olevaa strategiaa ja toimivat vuosisuunnitelmiensa mukaisesti. Samoin hallitus hyväksyy kaikki taloudellisesti merkittävät päätökset.

8. Toimikunnat
Seuralla voi olla toimikuntia toiminnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Toimikunnat toimivat hallituksen alaisuudessa seuran sääntöjen, seuran kokouksen hyväksymien sekä hallituksen antamien toimintaohjeiden puitteissa.

Toimikunnilla on valta ja vastuu toteuttaa itsenäisesti oman toimialueensa hyväksyttyjä vuosisuunnitelmia sekä tehdä esityksiä hallitukselle uusiksi suunnitelmiksi.

Vaalinvalmistelutoimikunta ei, poiketen muista toimikunnista, toimi hallituksen, vaan ainoastaan seuran kokousten alaisena.

Vaalinvalmistelutoimikunta valitaan syyskokouksessa seuraavan
kalenterivuoden alusta alkavaksi kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Vaalitoimikunnan jäsenten tulee olla äänivaltaisia seuran jäseniä.

9. Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa kommodori yksin tai varakommodori yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa. Hallitus voi antaa nimenkirjoituoikeuden toimintasihteerille yksin.

10. Tilikausi
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

11. Seuran kokoukset

Seuran varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous. Vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää määrätyn asian käsittelemistä varten.

Seuran kokouksissa on kaikilla seuran jäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Tämän lisäksi jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä sekä äänioikeutetulla juniorijäsenellä on äänioikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa tai suljetuin lipuin tapahtuvassa äänestyksessä kuitenkin arpa. Äänestykset on suoritettava suljetuin lipuin silloin, kun siitä on erikseen näissä säännöissä määrätty, tai kun sitä joku äänivaltainen jäsen nimenomaan vaatii. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Seuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta seuran verkkosivuilla, sähköpostitse ja/tai kirjeitse sitä jäsenen erikseen pyytäessä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

13. Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnä olevat äänivaltaiset jäsenet.
 3. Esitetään hallituksen toimintakertomus, seuran tilinpäätös liitetietoineen ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Käsitellään muut esityslistalla olevat kokouskutsussa mainitut asiat.

14. Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnä olevat äänivaltaiset jäsenet.
 3. Hyväksytään seuran toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle sekä päätetään toiminnan kannalta tarpeellisten toimikuntien asettamisesta ja valitaan toimikunnille puheenjohtajat.
 4. Päätetään seuran jäseniltä seuraavana toimintavuotena perittävien liittymis-, jäsen- ja käyttömaksujen sekä muiden mahdollisten maksujen suuruus ja suorittamisaika.
 5. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä investoinnit ja muut pitkävaikutteiset menot.
 6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 7. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi kommodori ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kommodoriksi tai hallituksen muuksi jäseneksi voidaan valita seuran äänivaltainen jäsen, joka on antanut valintaan suostumuksensa. Vaalinvalmistelutoimikunta esittää ehdokkaat kommodoriksi ja hallituksen jäseniksi syyskokouksen esityslistan liitteenä.
 8. Valitaan puheenjohtaja ja kaksi jäsentä vaalinvalmistelutoimikuntaan.
 9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti tilintarkastusyhteisö tilintarkastajaksi, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvita.
 10. Käsitellään muut esityslistalla olevat kokouskutsussa mainitut asiat.

15. Veneluettelo
Seuran veneluetteloon voidaan merkitä seuran jäsenen vuosittaisessa katsastuksessa hyväksytty vene, joka muutoinkin täyttää veneluetteloon merkitsemisestä annetut määräykset. Vain veneluetteloon merkityssä veneessä saadaan käyttää seuran lippua. 

16. Toimintaohjeet
Hallitus päättää seuran omaisuuden hoitoa ja käyttöä koskevista toimintaohjeista sekä muista toimintaa koskevista säännöksistä.

Seuran kokouksen tai hallituksen päättämät toiminta- tai muut vastaavat ohjeet eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.

 17. Kiinteän omaisuuden ja maanvuokraoikeuden luovuttaminen, sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös kiinteän omaisuuden ja maanvuokraoikeuden luovuttamisesta, sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava kiinteän omaisuuden ja maanvuokraoikeuden luovuttamisesta, sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt on hyväksytty seuran kevätkokouksessa 27.4.2023. Voimaan 1.1.2024.

Johtosääntö