Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art.12

1. Rekisterinpitäjä
Lahden Purjehdusseura ry, Lahti
Lahden Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
seuran toimintasihteeri, puh. 044 069 8450, lps(at)lahdenpurjehdusseura.fi

3. Rekisterin nimi
Seloste Käsittelytoimista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lahden Purjehdusseuran henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröityjä ovat Lahden Purjehdusseuran jäseniksi hyväksytyt henkilöt. Seuran hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja kuten nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tiedot maksetuista jäsen-maksuista ja muista mahdollisista kuten katsastus-, tukikohta- tai venepaikkamaksuista. Jäsenen seuraan rekisteröidystä veneestä merkitään myös tiedot (mm. veneen nimi, rekisterinro, venetyyppi).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat tiedot ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.

7. Tietojen säännönmukainen luovutus ja vastaanottajat
Seuran jäsenrekisteri on yhteisrekisteri alan valtakunnallisen liiton Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Suuli -nimisen jäsenrekisterin kanssa. Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa seuran muille toimijoille, esim. katsastuslistat katsastajille tai vartiovuorolistat niitä tarvitseville. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muihin tarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää perustetta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteista
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Digitaalista rekisteriä suojataan ajan tasalla olevalla tietoturvaohjelmistolla ja varmuuskopioinnilla. Paperiversiota säilytetään lukitussa toimitilassa.
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ylläpitämään Suuli-jäsenrekisteriin pääsy on rajoitettu rekisterinpitäjän edustajille.

11. Oikeus tietojen tarkastamiseen, oikaisemiseen ja poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus-, oikaisu- tai poistamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä.

12. Tietosuojaselosteen päivitys
Lahden Purjehdusseuran seloste käsittelytoimista on laadittu (24.10.2018) yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 25.5.2018 alkaen) mukaisesti. Seuran aikaisempi seloste oli laadittu 3.2.2011 (Henkilötietolaki 523/99, 10 §).